REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ MOTONIESPODZIANKA.PL

Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez MOTONIESPODZIANKA.PL jest akceptacja niniejszego regulaminu.

I. Definicje

MOTONIESPODZIANKA.PL – Fascinum sp. z o.o., z siedziba w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, właściwy dla Warszawa-Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000759428, NIP: 5252772176, REGON: 381914549, działająca w imieniu własnym jako wykonawca Prezentu.

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z motoniespodzianka.pl umowę o wykonanie Prezentu na rzecz okaziciela Vouchera (Obdarowanego).

OBDAROWANY – osoba fizyczna uprawniona do skorzystania z Prezentu, na warunkach określonych w Regulaminie, na podstawie posiadanego Vouchera lub w związku z zakupem Prezentu w Terminie i Miejscu Realizacji.

PREZENT – usługa świadczona przez motoniespodzianka.pl, polegająca na umożliwieniu Obdarowanemu wykonania przejazdu sportowym samochodem dostępnym w ofercie motoniespodzianka.pl, na zasadach określonych w Regulaminie.

OPIS PREZENTU – szczegółowe informacje dotyczące zamawianej usługi, zamieszczone na stronie www.motoniespodzianka.pl

ZAMÓWIENIE – polecenie dostarczenia określonego Prezentu z jednoczesnym zobowiązaniem się do uiszczenia za niego opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem i na zasadach określonych w Regulaminie.

PRZELEW TRADYCYJNY – płatność realizowana poprzez system bankowości elektronicznej, za pomocą iMoje jak również poprzez dyspozycję przekazania należności z rachunku Klienta dokonaną w placówce banku lub na poczcie.

VOUCHER – dokument o unikalnym numerze seryjnym (Kodzie Vouchera), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a motoniespodzianka.pl i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do otrzymania określonego w nim Prezentu.

KARTA PODARUNKOWA – dokument o unikalnym numerze seryjnym (Kodzie Karty), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a motoniespodzianka.pl i uprawniający jego posiadacza do opłacenia za jego pomocą wybranych usług na zasadach określonych w Regulaminie.

REALIZACJA VOUCHERA – faktyczne wykonanie przez motoniespodzianka.pl usługi (Prezentu) na zasadach określonych w Regulaminie.

TERMIN REALIZACJI – data wykonania Prezentu, zgodnie z dokonaną uprzednio rezerwacją.

MIEJSCE REALIZACJI – szczegółowe informacje dotyczące zamawianej usługi, zamieszczone na stronie www.motoniespodzianka.pl

TERMINARZ – wykaz terminów, w których istnieje możliwość realizacji Voucherów, jest podany na stronie www.motoniespodzianka.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – biuro motoniespodzianka.pl, którego dane teleadresowe są podane na stronie www.motoniespodzianka.pl w zakładce Kontakt.

REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług przez motoniespodzianka.pl

II. Postanowienia wstępne

 1. Klient, składając zamówienie potwierdza, iż zapoznał się z Opisem wybranego Prezentu oraz z treścią Regulaminu, które jest dostępny na stronie internetowej motoniespodzianka.pl.
 2. Klient dokonujący zamówienia zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji wymaganych do zawarcia umowy z motoniespodzianka.pl oraz Realizacji Vouchera. Motoniespodzianka.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 3. Na Kliencie spoczywa obowiązek upewnienia się, czy Obdarowany spełnia warunki wymagane do realizacji Prezentu m.in. czy stan zdrowia Obdarowanego lub jego kondycja psychofizyczna nie stoi na przeszkodzie do wykonania umowy, a ponadto czy Obdarowany posiada dokumenty uprawniające go do realizacji Prezentu, takie jak: prawo jazdy kategorii B, dowód osobisty lub zgoda przedstawiciela ustawowego. W razie naruszenia wskazanych warunków, uniemożliwiających realizację Vouchera, zarówno Klientowi, jak i Obdarowanemu nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia wobec motoniespodzianka.pl, a w szczególności zwrot zapłaconej kwoty.
 4. W żadnym wypadku Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

III. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a motoniespodzianka.pl następuje w związku z dokonaniem zakupu Vouchera lub Karty Podarunkowej za pośrednictwem strony internetowej www.motoniespodzianka.pl.
 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Klienta całkowitej wymaganej należności za Prezent. Warunkiem koniecznym do skutecznego zawarcia umowy jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 3. W związku z zakupem Vouchera, Klientowi umożliwia się zawarcie na rzecz Obdarowanego umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach, z którymi może zapoznać się na stronie internetowej www.motoniespodzianka.pl.pl podczas składania zamówienia. W związku z zakupem Vouchera, Klient ma możliwość zamówienia usługi filmowania przejazdu za pomocą kamery zamontowanej na samochodzie. Nagranie dostarczane jest drogą elektroniczną w postaci linku umożliwiającego jego odtworzenie na adres e-mail ustalony z Obdarowanym w Miejscu i Terminie Realizacji. Czas oczekiwania na otrzymanie nagrania wynosi do 3 tygodni.
 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi filmowania z przyczyn zależnych i niezależnych od motoniespodzianka.pl, w szczególności w razie awarii urządzenia rejestrujących, braku dopływu zasilania, wystąpienia błędu na karcie pamięci, motoniespodzianka.pl zwraca na rachunek bankowy. Obdarowanego kwotę uiszczoną za usługę filmowania. Niezrealizowanie nagrania z przejazdu nie stanowi podstawy do ubiegania się o rekompensatę, zwłaszcza w formie bezpłatnego powtórzenia przejazdu.
 5. Voucher/Karta Podarunkowa przesyłane są Klientowi na adres wskazany jako adres do doręczeń. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość dostarczenia Voucheru drogą elektroniczną w formie pliku PDF na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.
 6. Opłatę za Voucher/Kartę Podarunkową należy uiścić w drodze przelewu na konto motoniespodzianka.pl. Płatności można dokonać bezpośrednio po zakupie voucheru na stronie internetowej. Płatności należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od zamówienia, zaksięgowanie wpłaty musi nastąpić najpóźniej na 7 dni przed terminem realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące płatności Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail po złożeniu zamówienia. Uiszczenie opłaty za Prezent stanowi podstawę aktywowania Vouchera.
 7. Wszystkie ceny Prezentów i usług dodatkowych znajdujących się w ofercie motoniespodzianka.pl są wskazane w kwocie brutto (zawierają podatek VAT). Łączna należność za zamówione usługi podawana jest Klientowi do akceptacji w procesie zamówienia. Klient, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy.
 8. Motoniespodzianka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności dotyczących cen, dostępnych Prezentów oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych.
 9. Motoniespodzianka.pl wystawi i dostarczy Klientowi dokument sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. 10.W przypadku dokonania zakupu Prezentu za pośrednictwem strony internetowej należącej do innej firmy niż motoniespodzianka.pl Klient zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi informacjami dotyczącymi warunków realizacji Prezentu, zwłaszcza podanymi na kuponie, przesłanymi drogą elektroniczną przez tą firmę oraz zamieszczonymi w Regulaminie jej funkcjonowania.

IV. Warunki realizacji Karty Podarunkowej i Vouchera.

 1. Realizacja Karty Podarunkowej możliwa jest najpóźniej na 30 dni przed upływem daty jej ważności i następuje poprzez dokonanie zakupu usług dostępnych w ofercie na stronie motoniespodzianka.pl. Możliwe jest opłacenie Kartą również usług dodatkowych, tj. filmowania oraz ubezpieczenia NNW do tych przejazdów, jeśli są one dostępne podczas składania zamówienia.
 2. Zamówione w ten sposób Prezenty mają taka samą ważność jak Karta Podarunkowa, przy użyciu której zostały zakupione.
 3. Kartę Podarunkową realizuje się poprzez wpisanie Kodu Karty w polu „Karta Podarunkowa” w koszyku. Kwota za usługi objęte Kartą Podarunkową zostanie pomniejszona o wartość Karty. Dodanie do zamówienia usług, których Karta nie obejmuje, spowoduje naliczenie należności za te usługi. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na przejazdy innymi samochodami niż wskazane na Karcie. Kartę można wykorzystać tylko do limitu kwotowego, za jaki została wykupiona. Niewykorzystane środki nie będą zwracane, lecz możliwa jest dopłata i połączenie środków celem zakupu wybranej usługi.
 4. Skorzystanie z Prezentu możliwe jest wyłącznie w terminach wyznaczonych i podanych w serwisie motoniespodzianka.pl, o ile są to daty mieszczące się w okresie ważności Vouchera. Data ważności widnieje na Voucherze. W przypadku braku możliwości realizacji Vouchera w podanych terminach, Klientowi nie przysługuje roszczenie o przedłużenie ważności Vouchera, chociażby brak możliwości realizacji wynikał z przyczyn od niego niezależnych lub spowodowanych siłą wyższą.
 5. Niezrealizowanie Vouchera przed upływem terminu jego ważności powoduje wygaśniecie wszelkich praw wynikających z umowy, w szczególności brak możliwości skorzystania z Prezentu przez Obdarowanego. W takiej sytuacji Klientowi ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot opłaty dokonanej w związku z zawarciem umowy z motoniespodzianka.pl.
 6. Realizacja Vouchera wymaga dokonania rezerwacji jednego z terminów dostępnych w Terminarzu. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed wybranym terminem, lecz nie później niż 30 dni przed upływem ważności Vouchera. Pierwszeństwo zrealizowania Vouchera w danym terminie jest ustalane na podstawie kolejności rezerwacji. Możliwość Realizacji Vouchera zamówionego na 7 dni przed wybranym terminem lub później, należy ustalić indywidualnie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Ustalony w ten sposób termin nie podlega zmianie.
 7. Rezerwacji terminu Klient może dokonać w chwili składania zamówienia, wybierając w formularzu zamówienia jedną z dostępnych dat. Dokonana w ten sposób rezerwacja jest wiążąca i pociąga za sobą zobowiązanie Klienta do poinformowania Obdarowanego o terminie realizacji Prezentu.
 8. Obdarowany może dokonać rezerwacji terminu poprzez zalogowanie się na stronie motoniespodzianka.pl i wybranie jednego z dostępnych terminów. Możliwość zmiany terminu rezerwacji przez Klienta lub Obdarowanego ustaje na 7 dni przed zarezerwowanym terminem.
 9. Dokonanie rezerwacji lub zmiany zarezerwowanego terminu zostaje potwierdzone przez motoniespodzianka.pl drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia nie jest jednoznaczny z niedokonaniem rezerwacji lub zmiany zarezerwowanego terminu. W razie nieotrzymania potwierdzenia Klient lub Obdarowany obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 10. Motoniespodzianka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Terminarzu, jak również do odwołania Realizacji Vouchera, chociażby w dniu jej planowego przeprowadzenia, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od motoniespodzianka.pl lub z działania siły wyższej.
 11. W przypadku zaistnienia przedstawionej sytuacji Obdarowany może uzgodnić z motoniespodzianka.pl inny Termin Realizacji, wybierając spośród aktualnie dostępnych dat podanych w Terminarzu, przy czym przysługuje mu możliwość zmiany Miejsca Realizacji, o ile, według obowiązującego cennika, otrzymany w ten sposób Prezent nie przewyższy wartością pierwotnie posiadanego.
 12. Warunkiem skorzystania z Prezentu jest okazanie przez Obdarowanego Vouchera oraz odpowiednio do charakteru przejazdu: dowodu osobistego – w przypadku jazdy jako pasażer lub prawa jazdy kategorii B – w przypadku jazdy jako kierowca. Przejazdy na fotelu pasażera mogą być realizowane przez osoby niepełnoletnie, które mają min. 150cm wzrostu. Jazda odbywa się na podstawie zgody opiekuna prawnego.
 13. W razie braku wymaganych dokumentów, motoniespodzianka.pl ma prawo do odmowy wykonania Prezentu bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za Prezent oraz innych kosztów poniesionych przez Klienta lub Obdarowanego w związku z jego realizacją.
 14. Obdarowany zobowiązany jest do stawienia się w Miejscu i Terminie realizacji Vouchera, punktualnie o czasie, o którym zostanie poinformowany przez motoniespodzianka.pl. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Vouchera wysyłane są na adres e-mail Klienta i/lub Obdarowanego. W razie braku wiadomości na 3 dni przed terminem realizacji, obowiązek skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta ciąży na Kliencie i/lub Obdarowanym. Motoniespodzianka.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie e-maila z informacjami, zwłaszcza w wyniku dysfunkcji systemów informatycznych, w związku z ograniczeniami serwerów obsługujących pocztę elektroniczną odbiorcy lub podaniem błędnego adresu e-mail Klienta lub Obdarowanego. Nieotrzymanie lub nieodczytanie e-maila nie stanowi podstawy reklamacji usługi ani jakichkolwiek roszczeń wobec motoniespodzianka.pl.
 15. Motoniespodzianka.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas oczekiwania na przejazd w Terminie Realizacji, zwłaszcza jeśli jest to spowodowane warunkami atmosferycznymi, awarią samochodu, wypadkiem na torze, rozlaniem się oleju na torze lub innym zdarzeniem losowym niemożliwym do przewidzenia i zapobieżenia.
 16. W razie niestawiennictwa Obdarowanego w Terminie i Miejscu Realizacji, Prezent uznaje się za wykonany, a Obdarowany i Klient tracą prawo do ubiegania się o zwrot opłaty za Prezent oraz innych kosztów poniesionych w związku z realizacją Vouchera.
 17. Do Realizacji Prezentu konieczna jest akceptacja przez Obdarowanego Regulaminu i podpisanie odpowiednich oświadczeń.
 18. Podczas wykonywania Prezentu, Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji i poleceń pracowników motoniespodzianka.pl oraz opiekunów aut, uczestniczących w wykonaniu Prezentu.
  Motoniespodzianka.pl ma prawo do odmowy wykonania Prezentu lub przerwania jego wykonywania, gdy Obdarowany:

  – odmawia akceptacji niniejszego Regulaminu albo podpisania właściwego do charakteru przejazdu oświadczenia, o którym mowa w punkcie 17,
  – nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z Prezentu określonych w Regulaminie oraz przesłanych mu drogą elektroniczną przed Terminem Realizacji,
  – nie stosuje się do poleceń pracowników motoniespodzianka.pl oraz opiekunów aut, uczestniczących w wykonaniu Prezentu, znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Bądź jego stan wskazuje na bycie pod wpływem.
 19. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyżej przedstawionych sytuacji Obdarowanemu i Klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kwoty zapłaconej za Prezent.
 20. Motoniespodzianka.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Prezentu w przypadku wystąpienia sytuacji, którą oceni jako zagrażającą życiu lub zdrowiu Obdarowanego. Wówczas Obdarowany może uzgodnić z Biurem Obsługi Klienta inny Termin Realizacji, wybierając spośród aktualnie dostępnych dat podanych w Terminarzu, przy czym przysługuje mu możliwość zmiany Miejsca Realizacji, o ile, według obowiązującego cennika, otrzymany w ten sposób Prezent nie przewyższy wartością pierwotnie posiadanego.
 21. W przypadku niewykonania Prezentu z przyczyn niezależnych od motoniespodzianka.pl, w szczególności w przypadku awarii pojazdów, motoniespodzianka.pl ma prawo do ustalenia innego Terminu Realizacji Vouchera. W zaistniałej sytuacji motoniespodzianka.pl nie zwraca kosztów, jakie poniósł Klient i Obdarowany w związku z realizacją Prezentu, zwłaszcza kosztów dojazdu do Miejsca Realizacji i zakwaterowania. Za zgodą Obdarowanego dopuszczalna jest wymiana jazdy określonym modelem samochodu, który uległ awarii, na jazdę modelem o zbliżonych parametrach.
 22. Osoby trzecie towarzyszące Obdarowanemu mogą fotografować i filmować wykonywanie Prezentu w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób przebywających w Miejscu Realizacji Vouchera, stosując się do zaleceń pracowników motoniespodzianka.pl. Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystywane jedynie na użytek osobisty Obdarowanego i upoważnionych przez niego osób.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, chyba że zawierając umowę Klient wskazał Termin Realizacji Prezentu. Wyłącznie prawa do odstąpienia od umowy nie dotyczy Klientów, którzy wybrali Termin Realizacji późniejszy niż przypadający w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w dowolnej formie z zachowaniem 30 dniowego terminu. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klienta, który dokonał zakupu dodatkowych towarów, innych niż Voucher, ma On obowiązek zwrócić zakupione przedmioty niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy na adres motoniespodzianka.pl przed jego upływem. Należy zapewnić odpowiednie opakowanie odsyłanych przedmiotów tak, aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Klient.
 3. Zwrot opłaty za Prezent uiszczonej przez Klienta następuje na jego rachunek bankowy w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub bezpośrednio po otrzymaniu przez motoniespodzianka.pl zwracanego towaru, jeśli nie dotarł przed upływem 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy.
 4. Motoniespodzianka.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w sytuacji, w której wykonanie Prezentu z przyczyn niezależnych od motoniespodzianka.pl okazałoby się niemożliwe lub wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami. W takim przypadku motoniespodzianka.pl zwraca na rachunek bankowy Klienta kwotę uiszczoną za Prezent.

VI. Reklamacje

 1. Klient i Obdarowany mają prawo do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Prezentu nie później niż w ciągu 14 dni od Terminu Realizacji, w którym Voucher był lub miał być zrealizowany.
 2. Reklamacje należy kierować do Biura Obsługi Klienta (biuro@motoniespodzianka.pl) bądź listem poleconym na adres siedziby. Pismo z reklamacją powinno zawierać dane Klienta umożliwiające identyfikację (imię i nazwisko, Kod Vouchera) oraz przedmiot reklamacji.
 3. Motoniespodzianka.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub wystąpią inne trudności niezależne od motoniespodzianka.pl, termin ten może zostać wydłużony, o czym składający reklamację zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail. Jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Klienta bądź Obdarowanego dodatkowych informacji, upływ czasu, w którym Klient bądź Obdarowany udzieli dodatkowych informacji każdorazowo wydłuży czas rozpatrywania reklamacji.
 4. Przesłanie reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od motoniespodzianka.pl odpowiedzi również w formie elektronicznej, jeżeli zgłaszający reklamację nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie. Motoniespodzianka.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie e-maila z odpowiedzią na reklamację, zwłaszcza w wyniku dysfunkcji systemów informatycznych lub w związku z ograniczeniami serwerów obsługujących pocztę elektroniczną odbiorcy.
 5. Motoniespodzianka.pl nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność innego podmiotu (inna firma), który dokonał sprzedaży Voucherów.

VII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

 1. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Fascinum sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
 2. Administrator przetwarza dane Klienta w celu realizacji umowy zawartej w związku ze złożeniem zamówienia na stronie motoniespodzianka.pl. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
  – Imię i nazwisko
  – Adres zamieszkania
  – Adres e-mail
  – Numer telefonu
 3. Dane osobowe Klienta powierzane są partnerom technologicznym, czyli podmiotom świadczącym usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczącym usługi statystyczne, obsługę portali społecznościowych oraz usługi rozwoju i utrzymania oprogramowania wyłącznie w związku z realizacją celu wskazanego w pkt 2. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.
 4. Administrator przetwarza dane Obdarowanego na podstawie jego zgody. Dane Obdarowanego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Administrator przetwarza następujące dane Obdarowanego:
  – Imię i nazwisko
  – Adres e-mail
  – Numer telefonu
 5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez motoniespodzianka.pl na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie na adres e -mail: biuro@motoniespodzianka.pl stosownego oświadczenia. Treść przykładowego oświadczenia: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres) lub Ja – nazwisko i imię, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez motoniespodzianka.pl Fascinum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych”.
 6. Klient oraz Obdarowany mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klientowi oraz Obdarowanemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach związanych z danymi lub ochrony danych osobowych należy kontaktować się drogą listowną (adres powyżej) lub elektroniczną: biuro@motoniespodzianka.pl

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W trosce o życie i zdrowie Obdarowanego, motoniespodzianka.pl zobowiązuje się do wykonania Prezentu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
 2. Obdarowany wyłącza również odpowiedzialność motoniespodzianka.pl za straty lub szkody spowodowane w stosunku do osób towarzyszących Obdarowanemu przy realizacji Vouchera, w szczególności, gdy choćby pośrednio przyczynił się do ich powstania.
 3. Motoniespodzianka.pl ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za własne działania i zaniechania powstałe w związku z wykonaniem umowy.
 4. Motoniespodzianka.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę, która weszła w jego posiadanie wbrew woli lub bez wiedzy Klienta. Wykorzystany w ten sposób Voucher uznaje się za zrealizowany, a Klientowi ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia wobec motoniespodzianka.pl z tego tytułu.
 5. Motoniespodzianka.pl zastrzega sobie prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu podczas wykonywania Prezentu oraz dalszego przetwarzania i udostępniania zarejestrowanych materiałów podmiotom trzecim.
 6. Obdarowany, Klient lub osoby towarzyszące, uczestniczące w realizacji Prezentu wyrażają świadomą zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i przetwarzanie ich wizerunku na potrzeby motoniespodzianka.pl
 7. Materiały promocyjne zamieszczone na stronie internetowej w opisach Prezentów dotyczące poszczególnych modeli pojazdów mają charakter przykładowy i mogą odbiegać od faktycznie realizowanych Prezentów, w szczególności w zakresie kolorów samochodów.
 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy motoniespodzianka.pl, a Klientem lub Obdarowanym, strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, a gdyby okazało się to niemożliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne.
 9. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy motoniespodzianka.pl, a Klientem. Motoniespodzianka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu będą zamieszczane z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej.